Ogólnopolski Konkurs Plastyczny WAKACJE POD ŻAGLAMI 2013/2014 Drukuj

Ważny komunikat !

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wakacje pod Żaglami” zmienił formułę z corocznej na dwuletnią.

Regulamin kolejnej XVI edycji zostanie zamieszczony na stronie Bałuckiego Ośrodka Kultury we

wrześniu 2015 roku. Podsumowanie konkursu zaplanowaliśmy na 20 lutego 2016 roku.

 

 

tutaj PROTOKÓŁ

tutaj LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYSTAWY 

strona 1 folderu   strona 2 folderu    strona 3 folderu   strona 4 folderu

strona 5 folderu  strona 6 folderu

Tematyka konkursu  choć odwołuje się do żeglarstwa, daje dość szerokie spektrum możliwości interpretacji.

Żeglowanie nie ogranicza się tylko do jednej z letnich rozrywek choć ten aspekt jest najczęściej przedstawiany.

Zawiera w sobie również elementy walki człowieka z potęgą otaczającej przyrody i własnymi słabościami.

Odczytywane może być jako metafora drogi, dążenia do celu czy ludzkiego życia. W konkursie uczestniczą

dzieci i młodzież w wieku  7 - 18 lat. Prace plastyczne w dowolnej technice płaskiej / oprócz malarstwa na szkle

/ i w formacie do 30 / 40 cm / A3 / należy przesłać pod adresem organizatora do 28 stycznia 2014 roku.

Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w Galerii”Ż” BOK „Na Żubardzkiej” w Łodzi

w dniu 22 lutego 2014 roku o godz. 15.00. Zasady uczestnictwa określa regulamin konkursu.

praca Darii Będkowskiej - 13 lat, I nagroda w kat. II (13-15 lat), 2013

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

WAKACJE POD ŻAGLAMI 2013/2014

REGULAMIN

Cele Konkursu:

- kształcenie postawy twórczej dzieci i młodzieży

- popularyzacja turystyki żeglarskiej

- uwrażliwianie na piękno przyrody

- rozwijanie zainteresowań plastycznych

 

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.

2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież.

     Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 7-12 lat, 13-15 lat i 16 -18 lat.

3. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę w formacie do 30 x 42 cm (A3) w dowolnej technice płaskiej (z wyjątkiem malarstwa na szkle).

4. Każda praca powinna być opisana czytelnie według wzoru (karta informacyjna) :

    imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa szkoły lub placówki,

    imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora.

5. Prace należy nadsyłać do 28 stycznia 2014 (decyduje data stempla pocztowego),

    pod adresem: Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej", 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3.

6. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

7. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora .

Pozostałe prace można odbierać od 20 marca do 18 kwietnia 2014 r. w BOK "Na Żubardzkiej" w Łodzi.

Nieodebrane prace przechodzą na własność Bałuckiego Ośrodka Kultury.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.

9. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 22 lutego 2014 o godz. 15.00, w Galerii "Ż" Bałuckiego Ośrodka Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi. Wystawa czynna do 15 marca 2014.

10. Informacje o zakwalifikowaniu prac do wystawy organizator umieści na stronie internetowej www.bok.lodz.pl  11 lutego 2014. 

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną powiadomieni osobiście.

11.Organizator nie odsyła prac, dyplomów oraz nagród (w wyjątkowych sytuacjach na koszt uczestnika).

12.Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie Bałuckiego Ośrodka Kultury "Na Żubardzkiej",  tel. 42 651 67 47

Kartę informacyjną dołączoną do pracy należy przykleić na odwrocie pracy.

Koordynator konkursu:  artysta plastyk Urszula Issaieff.

13. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora.

 

Konkurs jest organizowany

pod patronatem:

 

Marszałka Województwa Łódzkiego

Witolda Stępnia

 

   Kuratora Oświaty w Łodzi

Jana Kamińskiego

 

 

 

 

 

Konkurs wspierają:

 

 

 

                 

           

 

                 

 

 

 

 

 

 

   Patroni medialni: