Regulamin 2012 Drukuj
Cele Konkursu:
- kształcenie postawy twórczej dzieci i młodzieży
- popularyzacja turystyki żeglarskiej
- uwrażliwianie na piękno przyrody
- rozwijanie zainteresowań plastycznych
1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 7-12 lat, 13-15 lat i 16 -18 lat.
3. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę w formacie do 30 x 42 cm / A3 /
w dowolnej technice płaskiej (z wyjątkiem malarstwa na szkle).
4. Każda praca powinna być opisana czytelnie według wzoru:
imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa szkoły lub placówki,
imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora.
5. Prace należy nadsyłać do 31 stycznia 2012 (decyduje data stempla pocztowego),
pod adresem : Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej", 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3.
6. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac do wystawy pokonkursowej
oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
7. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora .
Pozostałe prace można odbierać od 12 marca do 31 marca 2012 r. w BOK "Na
Żubardzkiej". Nieodebrane prace przechodzą na własność BOK.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.
9. Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 18 lutego 2012 o godz. 15.00,
w Galerii "Ż" Bałuckiego Ośrodka Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi.
Wystawa czynna do 10 marca 2012.
10. Informacje o zakwalifikowaniu prac do wystawy organizatorzy umieszczą na stronie
internetowej www.bok.lodz.pl od 5 lutego 2012.
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną powiadomieni osobiście.
11.Organizator nie odsyła prac, dyplomów oraz nagród (w wyjątkowych sytuacjach na koszt
uczestnika).
12.Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w sekretariacie Bałuckiego
Ośrodka Kultury "Na Żubardzkiej",  tel. 42 651 67 47
Koordynator:  artysta plastyk Urszula Issaieff.